img

News

13Sep
Công Bố Thông Tin về kế hoạch phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ - Công ty TNHH Vinametric (“SGP202101”)

Công ty TNHH Vinametric công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với thông tin tóm tắt như sau:

  • Tên Trái phiếu: SGP202101
  • Tổng giá trị Trái phiếu dự kiến phát hành: tối đa 95 tỷ đồng
  • Ngày phát hành dự kiến: 30/9/2019
  • Kỳ hạn Trái phiếu: tối đa 24 tháng
  • Mệnh giá: 100.000 VND/Trái phiếu
  • Phương thức phát hành: phát hành riêng lẻ theo nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 4/12/2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
  • Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản.
  • Lãi suất Trái phiếu: lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi